ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία – Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τη νήσο Σκιάθο, υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις συναφείς διατάξεις του Α.Κ.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Ένωσης Ξενοδόχων είναι, υπό ευρύτερη έννοια, η διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Τον σκοπό αυτόν της Ένωσης συνθέτουν επί μέρους σκοποί, ειδικότερα δε οι εξής :

α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών της Ένωσης, επαγγελματικής και τουριστικής συνείδησης, καθώς και συνδικαλιστικής αγωγής.

β. Η μέριμνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης και κατ’ επέκταση του Ξενοδοχειακού Κλάδου, με αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα και παραστάσεις στην Π.Ο.Ξ., στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές τοπικές ή κεντρικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής στάθμης τους και την πραγμάτωση των δίκαιων επιδιώξεων της ξενοδοχειακής γενικά τάξης, ειδικότερα δε της τοπικής ξενοδοχίας και των μελών της Ένωσης.

γ. Η μέριμνα για τη μελέτη και την ευκταία ρύθμιση των ζητημάτων που εκάστοτε αναφύονται και απασχολούν τον Ξενοδοχειακό Κλάδο και ειδικότερα τα ξενοδοχεία, των οποίων οι εκμεταλλευτές είναι μέλη της Ένωσης, σε συνδυασμό με την συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία και εκμετάλλευση των ξενοδοχείων και τέλος η έγκαιρη σχετική ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών της Ένωσης με ομιλίες, εγκυκλίους, κυκλοφορία ειδικού για τον σκοπό αυτόν εντύπου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο.

δ. Η καταπολέμηση, με κάθε νόμιμο και εποικοδομητικό μέσο και τρόπο/ του πνεύματος του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της Ένωσης.           

ε. Η καταπολέμηση της παραξενοδοχίας, με οποιαδήποτε μορφή και εάν επιχειρείται η άσκησή της, από πρόσωπα που δεν ασκούν νόμιμα το ξενοδοχειακό επάγγελμα και οπωσδήποτε στερούνται της, προς άσκηση τούτου κατά νόμο, απαιτούμενης αδείας.

στ. Η αυστηρή αστυνόμευση προς τον σκοπό της εξάλειψης του πνεύματος της οποιοσδήποτε, κατά παράβαση των νόμων, των αστυνομικών διατάξεων κ.λπ., εκμετάλλευσης των αλλοδαπών τουριστών, ιδία δε όσων αποτελούν την ξενοδοχειακή πελατεία.

ζ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση από την Ένωση ή άλλον αρμόδιο φορέα σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της, καθώς και των απασχολουμένων στα ξενοδοχεία, σαν κύριο ξενοδοχειακό προσωπικό.

η. Η προβολή και διαφήμιση των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων της πόλης και της περιοχής, προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης του διεθνούς τουριστικού κοινού, με κάθε πρόσφορο μέσον, ιδίως δε με τη συμμετοχή της Ένωσης, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε διεθνείς ξενοδοχειακού και τουριστικού περιεχομένου εκθέσεις και με την έκδοση, ιδίως σε ξένη γλώσσα, σχετικού ειδικού διαφημιστικού εντύπου ή υλικού ψηφιακής μορφής (CD ή DVD ή V κλπ.), δωρεάν διανεμομένου, στο επισκεπτόμενο τις τουριστικές εκθέσεις κοινό. Επίσης η αγορά δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται τα μέλη και οι δυνητικοί επισκέπτες, θα υπάρχουν αγγελίες για προσφορά και ζήτηση εργασίας κλπ.

θ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, προμηθευτικού συνεταιρισμού και η αναζήτηση προσφορότερου και οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας των ξενοδοχείων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης.

ι. Η πραγματοποίηση, από εντεταλμένα μέλη της Ένωσης, επισκέψεων σε χώρες ξενοδοχειακά και τουριστικά προηγμένες, προς διαπίστωση και μελέτη, ιδίως των ξενοδοχειακών συνθηκών που κρατούν σε αυτές, από την άποψη της οργάνωσης των ξενοδοχείων, την έκταση και την υφή των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών, τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους, κ.λπ. Η επιτέλεση του έργου αυτού μπορεί, κατά περίπτωση, να ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και σε μέλη της, αντιπροσώπευσή της σε Διεθνείς Εκθέσεις (παραπάνω παράγραφος υπό στοιχείο η), που εξ ιδίου ενδιαφέροντος προτίθενται να μετάσχουν σε αυτές ή απλώς να τις επισκεφθούν.

ια. Η οργάνωση από την Ένωση, κατά περίπτωση, διαφόρων κοινωνικού περιεχομένου εκδηλώσεων (συνεστιάσεων, εκδρομών, εντός και εκτός της χώρας, πραγματοποίησης ομαδικών επισκέψεων σε νεοϊδρυόμενες πρότυπες ξενοδοχειακές μονάδες για επιμόρφωσή τους, χοροεσπερίδων, κ.λπ.) προς το σκοπό της δημιουργίας, μεταξύ των μελών της και των οικογενειών τους, καθώς και των φίλων της ξενοδοχίας, ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων και ανάλογη ενίσχυση των πόρων της.

ιβ. Η παροχή, όσο είναι δυνατό, κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας στα ατυχούντα μέλη της Ένωσης.

ιγ. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγράμματα άλλων κρατικών ή μη φορέων προβολής και διαφήμισης, ως και εκπαίδευσης προσωπικού.

ιδ. Η ανάπτυξη και βελτίωση της τουριστικής συνείδησης των φορέων των τοπικών αρχών των ΟΤΑ και βελτίωση της τουριστικής υποδομής της περιοχής (λ.χ. οδικό δίκτυο, λιμένες, βιολογικοί Καθαρισμοί κλπ.).

ιε. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης με την υποστήριξη αντίστοιχων Προγραμμάτων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιστ. Η δημιουργία και η διαχείριση μικρών έργων υποδομής εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών.

2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ένωση δικαιούται σε κάθε είδους ενέργεια, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την Τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

β. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης.

γ. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

δ. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές, Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

ε. Συνεργάζεται με αντίστοιχες ή συναφείς διεθνείς Οργανώσεις.

στ. Συμμετέχει σε Εθνικές ή Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς της.

ζ. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού, μορφωτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.

η. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών. Συμμετέχει σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

θ. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ένωσης και πλουτίζει αυτόν με απαραίτητα μέσα.

ι. Κάνει μελέτες, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ, σε θέματα ευρύτερου ξενοδοχειακού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

ια. Εντάσσεται σε προγράμματα και διαχειρίζεται πόρους της Ε.Ε. Οργανισμών, Ταμείων, Κρατικές Επιχορηγήσεις κλπ. για την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού επαγγέλματος και γενικότερα του Τουρισμού. 

ιβ. Αναπτύσσει διακρατικές συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μέλη – Προϋποθέσεις εγγραφής – Αποβολή μελών

Άρθρο 3

1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) ενεργά (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) και β) επίτιμα(φυσικά πρόσωπα)

2. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι η νομίμως λειτουργούσες, κατόπιν αδείας λειτουργίας της αρμοδίας αρχής (Ε.Ο.Τ.), ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που λειτουργούν μέσα στα διοικητικά όρια της Νήσου Σκιάθου και είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

3. Τα ως άνω μέλη εκπροσωπούνται στην Ένωση ως εξής :

α. Επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που τελούν υπό ατομική εκμετάλλευση, από το φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.

β. Επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή προσωπικής (Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης) Εταιρείας, από τον εταίρο διαχειριστή (ή ένα των διαχειριστών) ή από τον ομόρρυθμο εταίρο, που υποδεικνύεται από τους λοιπούς εταίρους.

γ. Επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν με μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον εταίρο διαχειριστή (ή ένα των εταίρων διαχειριστών) ή από τον εταίρο, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως ο διαχειριστής.

δ. Επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, κι εφόσον αυτοί έχουν και την ιδιότητα του μετόχου, ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως το Δ.Σ. της Α.Ε.

ε. Επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της Κοινοπραξίας, από τον τυχόν υπάρχοντα διαχειριστή ή από τον κοινωνό που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τους λοιπούς.

Άρθρο 4

1. Για την εγγραφή ως ενεργού μέλους της Ένωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης, συνοδευομένης από την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος εγγραφής που ορίζονται τα τριάντα Ευρώ (30,00 €) και έγκρισή της από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί με απόφασή του να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής προσώπων ή επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικώς για την αποδοχή ή μη του αιτούντος μέλους της Ένωσης. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Αυτός που η αίτησή του απορρίφθηκε μπορεί να επανέλθει με άλλη ή άλλες αιτήσεις σε οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον μπορεί να επικαλεστεί και αποδείξει ότι στο μεταξύ έχουν εκλείψει οι λόγοι, για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη αίτησή του.

2. Ως επίτιμα μέλη της Ένωσης ανακηρύσσονται, με εισήγηση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών της, με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που ανήκουν στην ξενοδοχία και το ξενοδοχειακό επάγγελμα ή και εκτός αυτής, τα οποία πρόσφεραν ή εκδηλώνουν έμπρακτα έφεση και μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τουρισμό της χώρας ή την ξενοδοχειακή τάξη.

Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις Γ.Σ., μετέχουν στις συζητήσεις, στερούνται όμως των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5

1. Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτήν, μόνο με έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους.

2. Αποβολή μέλους της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους εξής λόγους:

α. Αν το μέλος παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Ένωση, κατά το άρθρο 3 του παρόντος.

β. Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ενώσεως και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

γ. Αν καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική προς την Ένωση συνδρομή του.

δ. Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από 2 διαδοχικές Γ.Σ..

ε. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, η εκτίμηση του οποίου εναπόκειται στη Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. καλεί προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παραβάσεις.

Άρθρο 6

Τα μέλη της Ένωσης και οι εκπρόσωποί τους έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

2. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ., στις εργασίες της οποίας οφείλουν να μην παρεκτρέπονται, ασχημονούν ή θορυβούν, να μη διακόπτουν ομιλητή και να παίρνουν το λόγο ύστερα από άδεια του Προέδρου της Γ.Σ.

3. Να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα της Ένωσης και να συμπαρίστανται στο έργο της καθώς και σε κάθε δραστηριότητά της.

4. Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Πόροι της Ένωσης

Άρθρο 7

1. Πόροι της Ένωσης είναι:

α. Το εφάπαξ καταβαλλόμενο δικαίωμα εγγραφής και οι υποχρεωτικές ετήσιες συνδρομές των μελών (τακτικές ή έκτακτες).

β. Τα εισοδήματα από την περιουσία της.

γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές και οι προαιρετικές εισφορές των μελών της, καθώς και τα έσοδα τα προκύπτοντα από καταχωρίσεις διαφημίσεων στο αναφερόμενο στην παράγραφο η. του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού ειδικού διαφημιστικού εντύπου.

δ. Οι τυχόν επιχορηγήσεις (λ.χ. από Ευρωπαϊκή Ένωση, EOT, Ελληνικό Δημόσιο κλπ.) και κάθε άλλο έσοδο, που νόμιμα εισέρχεται στο Ταμείο της Ένωσης.

2. Ο καθορισμός του ύψους της υποχρεωτικής ετήσιας συνδρομής, ρυθμίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

3. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 8

Όργανα της Διοίκησης της Ένωσης είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιo της (Δ.Σ.)

Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή της (Ε.Ε.)

Άρθρο 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποτελείται από τα μέλη της, όπως αυτά εκπροσωπούνται στην Ένωση, κατά το άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Θεωρούνται ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένα τα μέλη που δεν καθυστερούν τη συνδρομή του προηγούμενου από τη Γ.Σ. ημερολογιακού έτους.

2. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει δε για όλα τα θέματα που αφορούν στους σκοπούς της, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που φέρεται ενώπιόν της και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της.

3. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., τακτικά μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο, προς ακρόαση της Διοίκησης, που υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα της κατά τη διάρκεια του έτους που διέρρευσε και να υποβάλει σε αυτήν προς έγκριση τον σχετικό Ισολογισμό καθώς και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

4. Εκτός από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον τη σύγκλησή τους κρίνει αναγκαία το 10 Διοικητικό Συμβούλιο ή τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το 1/5 των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, η οποία θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν γίνει δεκτή, μπορούν αυτά να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο με απόφασή του μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ.

5. Για κάθε Γενική Συνέλευση της Ένωσης, Τακτική ή Έκτακτη, αποστέλλονται στα μέλη της ιδιαίτερες προσκλήσεις, γραπτώς, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς πριν από οκτώ (8) ημέρες, στις οποίες προσμετράται τόσον η ημέρα της αποστολής, όσο και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει σαφώς να ορίζουν :

α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης,

β) τα προς συζήτηση θέματα, και

γ) εάν η Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή η τρίτη, καθώς και τον αριθμό των μελών των οποίων η παρουσία απαιτείται για την ύπαρξη, κατά περίπτωση, απαρτίας. Συζήτηση για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην πρόσκληση για τη Γ.Σ. δεν μπορεί να γίνει, ούτε μπορεί να ληφθεί απόφαση για αυτά, εκτός αν συμφωνεί για τη συζήτηση τους το 50% της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την κρίση του Δ.Σ., μπορεί η πρόσκληση για την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. να γίνει με σχετική δημοσίευση στον τοπικό τύπο ή ανάρτηση της πρόσκλησης στα γραφεία της Ένωσης.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται η παρουσία κατ’ αυτήν, του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, κατά την κρίση του Δ.Σ., η επαναληπτική Γ.Σ. (πρώτη ή δεύτερη) μπορεί να συνέλθει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

7. Η εκλογή των, κατά το άρθρο 8 στοιχ. β και γ του παρόντος, οργάνων της Ένωσης γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα, εν προκειμένω, ισχύουν τα εξής : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύμου, κατά πρώτον, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή.

8. Δικαίωμα να εκλεγούν στα παραπάνω όργανα της Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης και ειδικώς οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, μέχρι του τέλους του προηγούμενου των εκλογών έτους.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι τουλάχιστον πενταμελές.

10. Τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιό της, οφείλουν να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών, απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. Μέσα στην ίδια προθεσμία, των πέντε (5) ημερών προ των εκλογών, οφείλουν να υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση και τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης στην Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ., αφού ελέγξει τα ονόματα των υποψηφίων και διαπιστώσει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτoύμενα από το νόμο και το παρόν Καταστατικό προσόντα, προβαίνει στην ανακήρυξή τους, με απόφασή του που λαμβάνει σε συνεδρίασή του, που για το σκοπό αυτό συγκαλείται τρεις (3) ημέρες προ των εκλογών.

11. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής.

12. Ως μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών, εκείνα οι υποψήφιοι που κατά τις εκλογές συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

13. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται, κατά σειρά εκλογής τους, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.

14. Κάθε ενεργό μέλος της Ένωσης έχει δική του ψήφο στις ψηφοφορίες που γίνονται στη Γ.Σ. για κάθε θέμα.

15. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς μεν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., υποχρεούμενος να θέσει αμέσως ως πρώτο θέμα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, εκλεγόμενων από αυτήν.

16. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

17. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

18. Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. διακρίνονται σε φανερές και μυστικές.

Α. Οι φανερές μπορούν αν γίνουν με ανόρθωση των μελών ή με ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά βοής.

Β. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται:

α. σε εκλογές Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής.

β. σε κάθε άλλο θέμα, που θα αποφασίσει η Γ.Σ.

19. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανόμενων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ένωσης.

Άρθρο 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε μια εβδομάδα μετά την εκλογή τους συνέρχονται, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλος. Οι ιδιότητες αυτές, όλες ή μερικές, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Δ.Σ, συνέρχεται στην έδρα της Ένωσης, ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτημα τριών μελών του. Η πρόσκληση κοινοποιείται δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ.Σ.

3. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε ένα μήνα, έκτακτα δε, όταν παραστεί ανάγκη.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντα μυστική.

5. Το Δ.Σ. εκλέγει αριθμό αντιπροσώπων από τα μέλη του η άλλα μέλη της Ένωσης που θα εκπροσωπούν την Ένωση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, όπως καθορίζεται από το καταστατικό της Π.Ο.Ξ. για θητεία 3 ετών.

6. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό των παρόντων μελών.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δ.Σ. είναι τα εξής :

α. Διαχειρίζεται όλη την περιουσία της Ένωσης από τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και γενικά τα συμφέροντά της.

β. Κανονίζει τον τρόπο των εισπράξεων και των πληρωμών.

γ. Ελέγχει και θεωρεί τη λογιστική υπηρεσία της Ένωσης και συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων της Ένωσης, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μέσα στις ορισμένες προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.           

δ. Διορίζει το αναγκαίο για τη λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης προσωπικό και ρυθμίζει τους όρους της πρόσληψής του (υποχρεώσεις και δικαιώματα, διάρκεια σύμβασης, μισθοδοσία, κ.λπ.).

ε. Προβαίνει στη μίσθωση Γραφείων για τη στέγαση της Ένωσης και τη δημιουργία εντευκτηρίου των μελών της. Η σχετική μισθωτική σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. Ένωσης.

στ. Προβαίνει στην υπόδειξη ενός ή περισσοτέρων μελών της Ένωσης, τα οποία θα μετάσχουν σε επιτροπές που θα συγκροτηθούν νόμιμα για τον έλεγχο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κ.λπ.

ζ. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες σε αυτό αιτήσεις εγγραφής μελών και έχει το δικαίωμα να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει.

η. Προτείνει, με απόφασή του, στη Γ ενική Συνέλευση τη διαγραφή κάθε μέλους, του οποίου το ξενοδοχείο παρεξέκλινε από το σκοπό του.

θ. Ανακηρύσσει τους υποψήφιους συμβούλους, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται ειδικότερα στο παρόν Καταστατικό.

ι. Προβαίνει σε παραστάσεις και ενέργειες για λογαριασμό της Ένωσης ενώπιον των Αρχών για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ξενοδοχίας ή για την αποτροπή επιβολής επαχθών μέτρων για την ξενοδοχειακή τάξη ή την πρόληψη κινδύνων, κ.λπ.

ια. Παίρνει αποφάσεις για τη συμμετοχή σε Ελληνικές ή Διεθνείς Εκθέσεις, απαραίτητες για την προβολή της περιοχής, καθώς και για την έκδοση ειδικών καταχωρήσεων σε ελληνικά και ξένα έντυπα, για προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής και γενικά για θέματα και ενέργειες που αποσκοπούν στην αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων, κ.λπ.

ιβ. Έχει δικαίωμα να προσλαμβάνει και να διορίζει Γενικό Διευθυντή για την Ένωση.

2. Το Δ.Σ. προβαίνει στη λήψη των παραπάνω αποφάσεών του, έχοντας πάντοτε υπόψη του τις οικονομικές δυνατότητες της Ένωσης και σε κάθε σύμβαση που καταρτίζεται από αυτό αξιώνει να τεθεί ρητός όρος, σύμφωνα με το οποίο, για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από την Ένωση, οποιασδήποτε σχέσης και έκτασης και αν είναι αυτές, εγγυάται και υποχρεώνεται το Ταμείο της Ένωσης και η οικονομική κατάσταση του που υπάρχει κάθε φορά και όχι ατομικά τα μέλη του Δ.Σ. και της Ένωσης. Σε διαφορετική περίπτωση και οπωσδήποτε, αυτοί που συναλλάσσονται και συμβάλλονται με την Ένωση θεωρούνται ότι έχουν πλήρη γνώση του παρόντος άρθρου.

3. Το Δ.Σ. μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε Επιτροπή, που θα αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

4. Οι υπηρεσίες κάθε μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κίνησης, παραστάσεως και οδοιπορικά που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

Άρθρο 12

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικώς, εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες γενικά του Δ.Σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν το Δ.Σ. και η Γ.Σ. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα ή παραιτείται από αυτά σε κάθε δίκη της Ένωσης, την οποία εκπροσωπεί μόνος αυτός. Υπογράφει με τον Ταμία τα Εντάλματα Πληρωμών και τα Γραμμάτια των Εισπράξεων και γενικά πράττει οτιδήποτε αφορά στην κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων της Ένωσης.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα και έχει την εποπτεία των Γραφείων της Ένωσης. Φυλάσσει το Αρχείο, τα Βιβλία και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, το Μητρώο των μελών, την αλληλογραφία και το Βιβλίο Κτηματολογίου (Περιουσίας), στο οποίο αναγράφεται με λεπτομέρεια κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. Τον Γραμματέα της Ένωσης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

4. Ο Ταμίας επιμελείται την παρακολούθηση των Εσόδων της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ενημερότητα των Λογιστικών Βιβλίων και στοιχείων που απαιτούνται. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμών και ενεργεί κάθε πληρωμή, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ., με βάση τα εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου. Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των εσόδων της Ένωσης, για την ανάληψη των οποίων, στο σύνολο ή μέρος, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Ευθύνεται για κάθε έλλειμμα που προκύπτει ανάμεσα στα έσοδα και τις πληρωμές. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, της σύνταξης του Προϋπολογισμού και Απολογισμού κάθε έτους. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της Ένωσης, υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Δ.Σ. πίνακα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους ή κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 13

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.

2. Η Ε.Ε. μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. υποβάλλει προς αυτή, κάθε έτος, για έλεγχο τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Ετήσια σύγκληση της Γ.Σ.. Στη διάθεση της Ε.Ε. θέτονται όλα τα Λογιστικά Βιβλία που τηρούνται, τα διπλότυπα Είσπραξης, τα Εντάλματα Πληρωμών, όπως και όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. Ο έλεγχος των Βιβλίων και των υπόλοιπων δικαιολογητικών διενεργείται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο τόπο. Κάθε μέλος του Δ.Σ., όταν καλείται από την Ε.Ε. για να δώσει διασαφηνίσεις και πληροφορίες, είναι υποχρεωμένο να τις δώσει με προθυμία. Η Ε.Ε. με βάση τα παραπάνω στοιχεία συντάσσει αιτιολογημένη Έκθεση για τα αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής περιόδου, την οποία υποβάλλει, δια του Δ.Σ., στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ. και την Ε.Ε., να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.

3. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα, για τα οποία γίνονται εκλογές.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Δ.Σ.

5. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, αν και όταν αυτό καθιερωθεί.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την καταμέτρηση των ψήφων συντάσσει τα πρακτικά ψηφοφορίας και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου, που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στα αρχεία της Ένωσης.

7. Κάθε τρία (3) χρόνια, το μήνα Νοέμβριο, η τακτική Γ.Σ. των μελών εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία. Για το σκοπό αυτό, μέχρι την παραμονή των αρχαιρεσιών, υποβάλλονται στο Δ.Σ. οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο.

8. Κάθε ταμειακά ενήμερο μέλος, δικαιούμενο ψήφου, εκλέγει τα πρόσωπα της προτίμησής του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτίμησης όσα και τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή συνολικά μέχρι πέντε (5) σταυρούς.

9. Ψηφοδέλτια που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την μυστικότητα της ψηφοφορίας κηρύσσονται άκυρα, με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Τέτοια θεωρούνται κυρίως όσα φέρουν διαγραφές ή άλλα χαρακτηριστικά σημάδια.

10. Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγμένα εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

11. Τα επόμενα τρία (3) μέλη που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, θεωρούνται εκλεγμένα ως αναπληρωματικά, καλούνται δε – με την σειρά επιτυχίας τους – να αναπληρώσουν τακτικά μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση σ’ αυτό. Κλήρωση γίνεται και μεταξύ των ισοψηφησάντων αναπληρωματικών συμβούλων.

12. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

13. Κατά τις εκλογές, όπως και στην ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1264/1982.

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1. Οι Αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (αν και εφόσον η Ένωση θα είναι μέλος της) εκλέγονται από το Δ.Σ. για ισόχρονη με αυτό θητεία.

2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων θα καθορίζεται από το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Οι Αντιπρόσωποι, αν εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ξ. για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, δεν ανακαλούνται.

4. Η Ένωση γνωστοποιεί στην Π.Ο.Ξ., το αργότερο εντός δύο μηνών, την εκλογή των Αντιπροσώπων της.

Για τη νομιμοποίησή τους απαιτούνται φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης του πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. που τους εξέλεξε.

Άρθρο 16

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο και η κατοικία του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, η ταμειακή ενημέρωση, η επιχείρηση που εκπροσωπεί και η δυναμικότητά της.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.

2. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

3. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα, κατά την κρίση του Δ.Σ., για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης ή άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση της Ένωσης, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόμων.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν μέρος ή όλα από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία να τηρούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).

5. Τα μέλη της Ένωσης καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις (Π.Ο.Ξ.) έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 17

Διάλυση της Ένωσης

1. Η Ένωση διαλύεται:

α. Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των δέκα (10)

β. Κατόπιν δικαστικής αποφάσεως (105 Α.Κ.)

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτόν, με απαιτούμενη απαρτία, τουλάχιστον του ημίσεως των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως της Ένωσης, η περιουσία της περιέρχεται στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων και το αρχείο της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τύπος της σφραγίδας της Ένωσης.

Άρθρο 19

1. Η Ένωση αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερο από αυτό ποσό. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να αυξομειωθούν τα παραπάνω ποσά.

2. Οι δωρητές και οι ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 20

Απαγορεύεται απόλυτα η εξάρτηση της Ένωσης από πολιτικό κόμμα ή η ανάμειξή της σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς.

Άρθρο 21

Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 22

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι δύο (22) με το παρόν άρθρα και εγκρίθηκε από τους ιδρυτές της Ένωσης, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στη Σκιάθο Μαγνησίας την 21η Ιουνίου 2008. Το προσωρινό Δ.Σ. της να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει, οπότε και θα ισχύσει. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Των μελών της προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του υπό σύσταση Συλλόγου με την επωνυμία, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» που αποτελείται από τους:

1. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρόεδρο

2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιπρόεδρο

3. ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γεν. Γραμματέα

4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ταμία

5. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μέλος

Σκιάθος 20.06.2008

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ                                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1. ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α.Δ.Τ. Ρ909291     

2. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. Λ957465

3. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Δ.Τ. Ξ428438  

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ323313

5. ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΖ278820

6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Δ.Τ.2328089/07

7. ΚΑΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ272770

8. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. Π207616

9. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.Δ.Τ. Ξ748759

10. ΣΥΝΤΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Δ.Τ. 095690

11. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ ΑΖ278841

12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΖ180553

13. ΚΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Δ.Τ. Χ426010

14. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ. Δ462060

15. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Δ.Τ. 484948

16. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ427811

17. ΡΗΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ.Τ Α052124

18. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΕ808033

19. ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α.Δ.Τ. Χ426405

20. ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ278887

21. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Δ.Τ Π207600

22. ΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΞΕΝ. ΜΠΟΥΡΤΖΙ) Α.Δ.Τ. Ξ748740

23. ΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΞΕΝ. ΠΟΘΟΣ) Α.Δ.Τ. Ξ748740

24. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΒ427816

25. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΒ669643

26. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Δ.Τ Λ736699

27. ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ. 32371128903/15-4-77

28. ΤΣΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Δ.Τ Ν432345

29. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Δ.Τ. …..

30. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α.Δ.Τ. Σ148585

31. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Δ.Τ. Ξ428438