Επιδοτήσεις: Ενίσχυση σχεδίων ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει ευθέως στο 8% του ΑΕΠ και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεταξύ των υψηλότερων στη χώρα (6,1% μεταξύ 2017-2021 σε όρους CAGR).

Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει ευθέως στο 8% του ΑΕΠ και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεταξύ των υψηλότερων στη χώρα (6,1% μεταξύ 2017-2021 σε όρους CAGR). Για την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

– Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.

– Στην ενδυνάμωση του κλάδου της πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

– Στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Η δράση θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

– Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων).

– Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών.

– Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3. Εχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή ατομική επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000€ έως 2.000.000€ και μέγιστη διάρκεια υλοποίησης έως 24 μήνες.

Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

– Το μέγεθος της επιχείρησης.

– Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών.

– Τα όρια ενίσχυσης του ΓΑΚ.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες:

– Πειραματικής ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια).

Σύμφωνα με τον οδηγό της προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΔ1 – Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (υφιστάμενο, νέο, ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

ΚΔ2 – Υπηρεσίες τρίτων (≤50% π/υ). Υπεργολάβοι, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.ά.

ΚΔ3 – Πρόσθετα έξοδα (≤50% π/υ). Δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας, αναλώσιμα, λειτουργικές δαπάνες κ.ά.

ΚΔ4 – Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού (≤20% π/υ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του προγράμματος https://beneficiary.digitalsme.gov.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΚτΠ https://www.ktpae.gr/, της ιστοσελίδας του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» https://digitalsme.gov.gr/ καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Τελευταία Νέα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *